Címlap Ismeretanyag Természetvédelmi Majdán patak völgye - A térség élővilága

Majdán patak völgye - A térség élővilága

Tartalomjegyzék
Majdán patak völgye
A térség élővilága
Zoologiai értékek
Minden oldal

 

A Majdán patak térségének élővilága


A Majdán patak térsége változatos élőhely típusokkal tarkított. A karsztos fennsíkok, a cserjével borított domboldalak, illetve a patakot szegélyező vizenyős terület rendkívül gazdag élővilágnak nyújtanak életteret. Sőt, egy-egy kisebb területi egység is színes arculattal bír. A patakvölgyben például egymás mellett található a kaszáló rét, a mocsári rét, a magas sásos, a nádas és a fehérfűzes ligeterdő. A vizes élőhelyek védelméről szóló Ramsar Egyezmény alapján tehát különösen védett területté kellene nyilvánítani!


A térség florisztikai értékei
Élőhelyek

Gyapjúsásos láprét (Carici flavae-Eriophoretum latifolii)
Csenkeszes nedves kaszálórét (Cirsio cani-Festucetum pratensis)
Fűzligetek (Leucojo aestivi-Salicetum albae)
Éles sásos (Caricetum gracilis)
Dárdás nádtippanos (Calamagrostetum canescentis)
Patakmenti nádasok és magaskórósok


Lágyszárú növények
Agrimonia eupatoria (közönséges párlófű)
Allium suaveolens (illatos hagyma) (védett!)
Angelica sylvestris (erdei angyalgyökér)
Astragalus cicer (hólyagos csűdfű)
Bromus commutatus (bókoló rozsnok)
Calamagrostis canescens (dárdás nádtippan)
Caltha palustris (gólyahír)
Caltha palustris (mocsári gólyahír)
Calystegia sepium (felfutó sövényszulák)
Cardamine pratensis (réti kakukktorma)
Carex acutiformis (mocsári sás)
Carex elata (zsombéksás)
Carex gracilis (éles sás)
Carex paniculata (bugás sás) védett!
Carex vesicaria (hólyagos sás)
Cirsium canum (szürke aszat)
Dactylis glomerata (csomós ebír)
Dactylorhiza majalis (széleslevelû ujjaskosbor) védett!
Deschampsia caespitosa (gyepes sédbúza)
Equisetum arvense (mezei zsurló)
Equisetum palustre (mocsári zsurló)
Eriophorum latifolium (széleslevelû gyapjúsás) védett!
Eupatorium cannabinum (sédkender)
Festuca pratensis (réti csenkesz)
Galium cruciatum (keresztes galaj)
Galium palustre (mocsári galaj)
Galium uliginosum (lápi galaj)

Glyceria fluitans (réti harmatkása)

Glyceria plicata (fodros harmatkása)

Glycerietum fluitantis (réti harmatkásás)

Gymnadenia conopsea (szúnyoglábú bibircsvirág) védett!
Holcus lanatus (pelyhes selyemperje)
Knautia arvensis (mezei varfű)
Lathyrus pratensis (parlagi lednek)
Leucojum aestivum (nyári tõzike) védett!

Lychnis flos-cuculi (réti kakukkszegfû)
Lysimachia nummularia (pénzlevelû lizinka)
Lysimachia vulgaris (közönséges lizinka)
Lythrum salicaria (réti füzény)
Mentha aquatica (lómenta)
Molinia hungarica (kékperje)
Myosotis palustris (mocsári nefelejcs)
Myosoton aquaticum (vízi csillaghúr)
Nasturtium officinale (vízitorma)
Orchis laxiflora (mocsári kosbor) védett!
Orchis morio (agárkosbor) védett!
Orchis purpurea (bíboros kosbor) védett!
Phalaroides arundinacea (pántlikafû)
Phlomis tuberosa (macskahere) védett!
Phragmites autralis (nád)

Poa palustris (lápi perje)
Poa pratensis (réti perje)

Poa trivialis (sovány perje)

Polygonum hydropiper (borsos keserûfû)

Ranunculus repens (kúszó boglárka)

Rumes hydrolapathum (tavi lórom)
Rumex acetosa (mezei sóska)
Salvia verticillata (lózsálya)
Schoenus nigricans (kormos csáté)
Scorzonera humilis (alacsony pozdor)
Scorzonera parviflora (kisvirágú pozdor) (ritka!)

Scutellaria galericulata (vízmelléki csukóka)

Scutellaria hastifolia (dárdás csukóka)

Sium erectum (keskenylevelű békakorsó)

 Sium latifolium (széleslevelű békakorsó)

Sparganium erectum ssp. Neglectum (ágas békabuzogány alfaja)

Stellaria palustris (mocsári csillaghúr) (ritka!)

Symphytum officinale (fekete nadálytő)

Valeriana dioica (kétlaki macskagyökér)

Veronica beccabunga (deréceveronika)

Veronica catenata (üstökös veronica)

 

Fák
Juglans regia (közönséges dió) (vad)
Populus alba (fehér nyár)
Populus nigra (fekete nyár)
Salix alba (fehér fűz)
Salix fragilis (törékeny fûz)
Salix triandra (mandulalevelű fűz)